Болница 8-ми Септември
Назив на Проект:
Вршење на стручно – технички надзор при изградба на бункер за поставување на линеарен акцелератор со пропратни содржини за потребите на СЗУ ГОБ 8-ми Септември – Скопје

Инвеститор:
Министерство за Здравство

Инвестициона вредност:
3.000.000 евра