EOS CONSULTING EE > ЗА НАС
За нас
ЕОС Е.Е. е основана во Скопје, Република Македонија во 2015 година од страна на
EOS Consulting S.p.A.  Рим, Италија, со примарна дејност технички консалтинг и управување со проекти во источниот дел на Европа. До сега, ангажирани сме на голем број значајни објекти во Република Македонија како технички консалтинг. 

 
ЕОС Е.Е. ДОО – Скопје е основана во Скопје,Република Македонија во 2015 година,дејствувајќи како проект-менаџмент и консултантска компанија во областа на градежништвото.До сега,инволвирани сме во повеќе големи проекти во Република Македонија,претежно во градежни работи и надзор на градежни објекти.
ЕОС Е.Е. ДОО – Скопје, поседува широк спектар на внатрешни експерти (Архитекти,Градежни Инженери,Машински Инженери,Електро Инеженери и Геотехнички Инженери),како и надворешни експерти на повик во различни области: сообраќај на патишта,заштита на животна средина,енергетска ефикасност итн.
 
Исто така ангажираме и постојан персонал и хонорарни кадри со беспрекорно и огромно искуство во проектирање, изградба и надзор во градежниот сектор.

На барање и по потреба,ангажираме и надворешна акредитирана лабораторија за тестирање на градежни материјали.

Имаме големо искуство со проекти извршени за домашни и меѓународни инвеститори како што се УНДП, УНОПС, Светска Банка итн.
ЕОС Е.Е. ДОО – Скопје, поседува широк спектар на внатрешни експерти (Архитекти,Градежни Инженери,Машински Инженери,Електро Инеженери и Геотехнички Инженери),како и хонорарни кадри
надворешни експерти на повик во различни области:сообраќај на патишта,заштита на животна средина,енергетска ефикасност итн.
Некои од неодамнешните проекти вклучуваат :
  • Надзор над реконструкција на државни патишта во рамките на Тендер 3 на ЕБОР, согалсно Договор со Јавно Претпијатие на Државни Патишта;
  • Надзор на инвестициски прокети во Град Скопје (булевари, улици, мостови, пропусти, канализација, мерки за енергетика ефикасност во уличишта итн.) според 2-годишен рамковен Договор со Град Скопје;
  • Надзор на изградба на брани (Слатино, Речани итн.);
  • Надзор на работите во општините (Свети Николе, Гази Баба, Гостивар, Илинден итн.);
  • Надзор и управување со проекти на приватни проекти и објекти од национално наследство (Манастир Трескавец);
Нашата основна дејност е стручно техничкиот надзор во прокетите за нискоградба и сите фази потребни во него. Меѓутоа, ние исто така се истакнуваме во поддршката на области како што се изготвување на физибилити студии, студии за соодветна анализа, управување пред изградба, управување со проекти ( ПМ ), управување со трошоците и мониторинг на проекти за финансиски институции како што се банките итн.

Сертифицирани сме за ИСО (9001,14001 и 45001). Од неодамна ЕОС Е.Е. ДОО – Скопје е сертифициран со стандардот ISO 37001:2016 за управување со корупција за делот на стручно-техничкиот надзор.