• Физибилити студии, студии за соодветна анализа, концептуален и детален проект, анкета за количини, менаџмент пред изградба.

  • Управување со проекти, управување со трошоци, мониторинг на проекти за банки, надзор и координација на проект, надзор над изградбата.

  • Обезбедување и контрола на квалитетот. Извештаи и анализи како и услуги за технички прием.

КОИ СМЕ НИЕ

ЕОС Е.Е. е основана во Скопје, Република Македонија во 2015 година од EOS Consulting S.p.A.  Рим, Италија со примарна дејност технички консалтинг и управување со проекти во источниот дел на Европа. До сега, ангажирани сме на голем број значајни објекти во Република Македонија како технички консалтинг.
 
ЕОС Е.Е. ангажира високо стручни кадри од областа на Градежништво, Машинство, Електрика, Геотехника, Архитектура, како и надворешни соработници – консултанти од областа на Сообраќајно Инженерство, Заштита на Животна Средина, Енегергетска Ефикасност итн.
ЕОС Е.Е. Располага со сертифицирана контролна лабораторија за испитување на градежни материјали.
ЕОС Е.Е. ДОО – ангажира високо стручни кадри од областа на Градежништво, Машинство, Електрика, Геотехника, Архитектура, како и надворешни соработници – консултанти од областа на Сообраќајно Инженетрство, Заштита на Животна Средина, Енегергетска Ефикасност итн. 

НАШИТЕ ПРОЕКТИ

СВ. НАУМ ОХРИДСКИ – СКОПЈЕ
Вршење на стручно – технички надзор при Изведба на санација, реконструкција и доградба на ЈЗУ Универзитетска Клиника по Хуруршки Болести Св. Наум Охридски – Скопје .
МУЗЕЈ ПРИЛЕП - МАНАСТИР ТРЕСКАВЕЦ
Вршење на стручно – технички надзор над санација, реконструкција и реставрација на конаците од Манастирот “Трескавец “, с. Дабница Општина Прилеп..
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО
Вршење на стручно – технички надзор на реконструкција и адаптација на дел од употреблива градба за потребите на Основно Јавно Обвинителство..
ФИНКИ И ФФОСЗ
Вршење на стручно – технички надзор при изградба на Факултетот за Физички Образование, Спорт и Здравје  и Факултетот за Информатички Науки и Компјутерско Инжинерство .
БОЛНИЦА 8-МИ СЕПТЕМВРИ
Вршење на стручно – технички надзор при изградба на бункер за поставување на линеарен акцелератор со пропратни содржини за потребите на СЗУ ГОБ 8-ми Септември – Скопје ..
СД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
Вршење на стручно – технички надзор при реконструкција, санација, адаптација, замена на дотраени градежни материјали и облоги на Блок В и Г од ДСД „Гоце Делчев’ – Скопје..
НАРОДНА БАНКА
Вршење на стручно – технички надзор и контрола над работите на градењето на објектот „Нов Објект на Народна Банка на Република Македонија “
ГРАД СКОПЈЕ
Вршење на стручно – технички надзор над изградбата, реконструкцијата и одржувањето на објекти инвестирани од Град Скопје.