Јавно Обвинителство за Република Македонија
Назив на Проект:
Вршење на стручно – технички надзор на реконструкција и адаптација на дел од употреблива градба за потребите на Основно Јавно Обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.

Инвеститор:
Јавно Обвинителство за Република Македонија