СД Гоце Делчев
Назив на Проект:
Вршење на стручно – технички надзор при реконструкција, санација, адаптација, замена на дотраени градежни материјали и облоги на Блок В и Г од ДСД „Гоце Делчев’ – Скопје.  

Инвеститор:
Министерство за Образование и Наука