Финки и Ффосз
ФИНКИ
ФФОСЗ
Назив на Проект:
Вршење на стручно – технички надзор при изградба на објект, подземни гаражи и партерно уредување на Факултетот за Информатички Науки и Компјутерско Инжинерство при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј„ Скопје
 
Инвеститор:
Министерство за Образование
Назив на Проект:
Вршење на стручно – технички надзор при изградба на Факултетот за Физички Образование, Спорт и Здравје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје

Инвеститор:
Министерство за Образование