Народна Банка
Назив на Проект:
Вршење на стручно – технички надзор и контрола над работите на градењето на објектот „Нов Објект на НБРМ “

Инвеститор:
Народна Банка на Република Македонија