Булевар Партизански Одреди - Град Скопје
Назив на Проект:
Вршење на стручно – технички надзор над изградбата, реконструкцијата и одржувањето на објекти инвестирани од Град Скопје.

Инвеститор:
Град Скопје