Св. Наум Охридски – Скопје
Назив на Проект: 
Вршење на стручно – технички надзор при Изведба на санација, реконструкција и доградба на ЈЗУ Универзитетска Клиника по Хуруршки Болести Св. Наум Охридски – Скопје

Инвеститор: 
Министерство за Здравство на Р.С. Македонија