Музеј Прилеп - Манастир Трескавец
Назив на Проект:
Вршење на стручно – технички надзор над санација, реконструкција и реставрација на конаците од Манастирот “Трескавец “, с. Дабница Општина Прилеп 

Инвеститор:
Република Македонија – Национална Установа Завод за Заштита на Спомениците на Културата и Музеј - Прилеп