Улица Московска - Град Скопје
Назив на Проект: 
Вршење на стручно – технички надзор над изградбата, реконструкцијата и одржувањето на објекти инвестирани од Град Скопје.

Инвеститор:
Град Скопје