Изградба на локален пат во н.м. Форино – Општина Гостивар
Назив на Проект: 
Изградба на локален пат во н.м. Форино

Инвеститор:
Општина Гостивар