ЈДПР Старо Коњарево, Ново Коњарево
Назив на Проект: 
Вршење на стручно – технички надзор на изградба на државен пат Р1402 Делница, Старо Коњарево – Ново Коњарево

Инвеститор:
Јавно Претпријатие за Државни Патишта