КПД Идризово
Назив на Проект: 
Вршење на стручно – технички над изведба на градежно-занатски работи во КПД Идризово, Општина Гази Баба.

Инвеститор: 
Министерство за Правда – Управа за извршување на санкции.