Пречистителна станица Штип
Назив на Проект: 
Вршење на стручно – технички надзор над работите за адаптација на филтер станица во Општина Штип.

Инвеститор: 
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.