Равен Речица
Назив на Проект: Вршење на стручно – технички надзор на работите на изведба на главен довод за наводнување од системот Равен Речица за потребите на Управата за водостопанство при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Инвеститор: Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.