Рехабилитација на локален пат до Русино
Назив на Проект: 
Рехабилитација на локален пат од Сушички мост до депонија Русино – Општина Гостивар.

Инвеститор:
Центар за Развој на Полошки Плански Регион