Реконструкција на општински пат с.Требош Тетово
Назив на Проект: 
Реконструкција на општински пат с. Требош Тетово

Инвеститор:
Центар за Развој на Полошки Плански Регион