Стадион Тумбе Кафе Битола
Назив на Проект:
Вршење на стручно – технички надзор врз Изградба на Северна трибина како функционален дел од 1 фаза од градба на фудбалски стадион во локалитетот „Тумбе Кафе“ - Битола

Инвеститор:
Општина Битола